De meren

Dorpstraat 83, Begijnendijk                                                         Website       Facebook

016/53 36 75       0477/35 11 95

1. Lidkaart

Ieder lid van visclub “ De Meren “ dient in het bezit te zijn van een jaarkaart. Voor een senior, veteraan of dame bedraagt dit 35 €, voor een junior 20 € per seizoen.

2. Toepasbaarheid en het naleven van het reglement:

Dit visreglement is van kracht:

- Bij al de wedstrijdtypes gevist op visclub “ De Meren “

- Voor al de deelnemende vissers.

Voor bepaalde wedstrijdtypes worden er afwijkingen toegelaten op dit visreglement. Deze staan dan ook uitdrukkelijk vermeld per wedstrijdtype. Een wijziging zullen we steeds op het bord meedelen.

Iedere visser die deelneemt aan een wedstrijd, die gevist wordt op “ De Meren “, wordt geacht ditreglement te hebben gelezen en hij/zij dient het na te leven.

Het niet naleven van dit reglement kan tot gevolg hebben:

- Een wedstrijdschorsing.

- Een toegangsverbod tot de vijver van één (1) maand.

- Een permanent toegangsverbod tot de vijver.

3. Het inschrijven voor een wedstrijd:

-Raadpleeg steeds uw kalender.

-Namiddagwedstrijden:

Men kan zich steeds inschrijven vanaf 11 uur. Het inschrijven gebeurt tot ten laatste één uur vóór het starten van een wedstrijd. (inleg+bom+1zakje korrel= 3,50 €)

-Woensdagavondwedstrijden:

Men kan zich steeds inschrijven vanaf 16:30 uur. Het inschrijven gebeurt tot ten laatste één uur vóór het starten van een wedstrijd. (inleg+bom+1zakje korrel+ 1€ einduitslag = 4,50 €)

-Marathon of grote koppel- of triowedstrijden: zie kalender of bord.

Inschrijven kan:

- in de kantine of telefonisch.

Telefonisch inschrijven kan alleen bij: Sterckx Jurgen ( 0477.35.11.95 ), Gay Gregory ( 0496/76.28.79 ) 

  Kantine ( 016/53.36.75 )

Bij telefonisch inschrijving doet men dat op eigen risico.

Ieder ingeschreven wedstrijddeelnemer is inschrijvingsgeld verschuldigd, ook als hij de wedstrijd niet mee vist.

- Trekking van de nummers gebeurt centraal in de kantine en deze zal steeds blanco verlopen.

4. Prijzen en rangschikking:

- Rangschikking:

- dagklassement: de 1ste van vijver A wordt vergeleken met de eerste van vijver B. Diegene met het hoogste gewicht wordt de winnaar en de andere wordt de 2de . Dan vergelijkt men de 2de van vijver A met de 2de van vijver B. Diegene met het hoogst gewicht wordt de 3de en de andere wordt de 4de . Enz. Het is ook volgens deze rangschikking dat bepaald word wie 1ste dame, junior, en veteraan is. Indien op één en dezelfde vijver meerdere vissers hetzelfde gewicht hebben telt het laagste plaatsnummer.

- Eindklassementen: de per vijver behaalde punten tellen.  Bv: 1ste van vijver A en 1ste van Vijver B hebben elk 1 punt. De 2de van vijver A en de 2de van vijver B hebben elk 2 punten. Enz. Hebben bij de eindrangschikking meerdere vissers hetzelfde totaal aantal punten dan telt het hoogste totaalgewicht.

-prijzen:

- De helft van de deelnemers heeft prijs. Bij andere regelingen zie kalender of bord.

- Men moet persoonlijk aanwezig zijn in de kantine om volgende prijzen te kunnen

  ontvangen:- geldprijs voor 1ste vet., 1ste jun, 1ste dame indien er per wedstrijd minstens 3 aanwezig zijn

- bom (gaat naar de volgende persoon)

- geld- of naturaprijzen van een eindklassement van meer dan 2 wedstrijden   

(zoniet tvv de club)( club, keuken en Woensdagvissen)

5. De hengel:

De maximum lengte van de hengel is 9,50 m.

Het gebruik van een elastiek/rek of potje vooraan zijn verboden!

6. De vislijn:

De lengte van de vislijn is vrij maar:

- de visser dient recht voor zich uit te vissen.

- in de hoeken indien nodig inkorten, andere hoek verboden te hinderen.

- er mag niet over de helft gevist worden en andere vissers mogen niet gehinderd worden.

Slechts één (1) haak per vislijn is toegestaan. Al de reservelijnen moeten uit het water zijn.

7. Het gebruik van leefnetten:

Iedere deelnemer is verplicht van drie leefnetten bij zich te hebben, deze moeten minstens 2 m lang zijn en een minimale doorsnede van 40 cm bezitten. De piek aan het leefnet mag ten langste 35 cm bedragen, zodat de netten zo laag mogelijk aan de waterspiegel steken. Karper en brasem dienen gescheiden te zitten. Dit geld, zonder uitzonderingen, voor al de wedstrijdtypes die op “ De Meren “ gevist worden. Indien nodig heeft de club nog steeds netten ter beschikking.

- Zit men in een hoek is het toegelaten heel de hoek te bevissen, zonder de helft te overschrijden.

- koppel:

- het kantvissen is toegelaten zowel links als rechts dit op één derde van de onderlinge afstand of zeker niet voorbij de vorige of volgende  nr. en dit tot max 2 meter uit de kant, zodat je deze zeker niet kunt hinderen.

- Zit men in een hoek is het toegelaten heel de hoek te bevissen, zonder de helft te overschrijden.

- Indien er teveel koppels zouden zijn kan alleen de rechtse visser naar rechts in de kant vissen. Indien men dit toepassen zal het bestuur dit voor aanvang laten weten.

13.03. Snoek, snoekbaars en steur:

Snoek, snoekbaars of steur moet direct terug in het water worden gezet, deze leveren niks op!

13.04. Geldigheid:

Een vis is geldig gevangen als hij:tijdens de vooropgestelde wedstrijdduur in het leefnet beland en indien:

- Hij nog leeft bij het wegen.

- Hij gehaakt werd met de haak aan de vislijn waarmee men aan het vissen is of

- Hij gevangen werd door na te scheppen tijdens de dril.

Dode vis en vis gevangen aan een andere lijn telt niet.

14. Het wegen:

Het wegen gebeurt door het bestuur of de aangestelde mensen ervoor. Alle vissers dienen plaats te maken voor de weegploeg.

15. Hulp verlenen bij/tijdens het vissen:

Dit is toegestaan bij vrouwen, veteranen en junioren.

Deze Hulp is echter beperkt tot:- scheppen van de vis

- onthaken van de vis

- nieuwe haak aanzetten

Elke andere hulp is ten strengste verboden.

*Voor mensen met een lichamelijke beperking kan er een uitzondering aangevraagd worden, dit zal door het bestuur geval per geval bekeken worden.

16. Opruimen van de visplaats:

Bij het einde van de wedstrijd moet iedere deelnemer, als ook de mogelijke betrokken toeschouwers, de visplaats opruimen anders word de visvangst van de betrokken visser niet gewogen.

Het is ten strengste verboden vislijnen, blikjes, papier, plastiek, … in de vijver te gooien of om deze op de dijken achter te laten. Blikjes dienen achter de kantine verwijdert te worden in de daarvoor voorziene zak.

17. Wedstrijduitslag:

Zodra de weegresultaten bekend zijn worden deze verwerkt tot een klassement. Dit klassement wordt na het afroepen ervan uitgehangen aan het bord in de kantine. Iedere deelnemer wordt geacht deze na te kijken. Mogelijke fouten moeten dezelfde dag gemeld worden zodat deze kunnen worden nagekeken en of aangepast. De dag nadien worden er geen opmerkingen meer aanvaard.

18. Vrij vissen:

Al de clubleden mogen, binnen het visseizoen en buiten de wedstrijddagen, vrij vissen op De Meren.

Bij het vrij vissen:

- Gelden dezelfde regels als tijdens een standaard wedstrijd.

- Moet de vis onthaakt worden in een emmer gevuld met water.

- Mag er geen leefnet gebruikt worden.

19. Disclamer:

Visclub “ De Meren “ en het bestuur zijn niet verantwoordelijk voor beschadigd materiaal of voor ongevallen noch voor diefstal !!

20. Storm- en onweer:

Bij hevig onweer of stormweer wordt er niet (verder) gevist. Een wedstrijd kan dus worden afgelast, tijdelijk worden onderbroken of stop gezet.

21. Het bestuur beslist:

Bij discussie over voorvallen, die niet zijn opgenomen in dit visreglement, zal de beslissing van het bestuur doorslaggevend zijn.

Opmerkingen aangaande dit visreglement zijn welkom bij het bestuur van De Meren.


De Meren