Heidevissers

F. De Cockstraat 19A, Baal                                                         Website

•Ieder deelnemer aan de wedstrijd is verplicht kennis te nemen van dit reglement en het strikt na te leven.

•Er wordt ingeschreven tot 45 minuten voor de aanvang van de wedstrijd, met de melding of men junior of veteraan is.

•Bij elke wedstrijd wordt er enkel gevoederd met maximum 1½ liter zuiver losse maden en 3 potjes maïs van 300 gram. Aan de haak is alle levend aas en maïs toegelaten. Alle ander soort aas, voeder, casters, kunstaas en deegwaren aan de haak is verboden. Vanaf het moment dat men op zijn plaats is, mag men enkel in het bezit zijn van de maximum toegelaten soorten voeder. Aanwezigheid van korrels of ander soort voeder leidt tot onmiddellijke schorsing uit de uitslag, zelfs indien de aanwezigheid wordt vastgesteld voor de aanvang van de wedstrijd of de 2de reeks.

•De lengte van de hengelstok bedraagt maximum 9,5 meter. De afstand tussen hengeltop en haak is beperkt tot 6 meter.

•Bovenop vissen (of poging tot) bij wedstrijden met enkel leden (clubwedstrijden, varkensvissen, koningsvissen en kantjeslijn) is verboden.

•Rek en voederpotje aan de hengelstok zijn verboden, de katapult is toegelaten. Reservelijnen moeten uit het water liggen.

•Er wordt recht voor zich gevist, men mag naar de kant (tegen de platen) vissen doch moet dit links gebeuren . Men mag niet over de helft van de afstand tussen zichzelf en de buur vissen.In de hoeken mag men naar de hoek vissen. Gehaakte vis die loskomt bij het scheppen telt, vis die gevangen wordt aan een stuk geraakte lijn telt niet en wordt onmiddellijk teruggezet. De vis die aan de lijn is bij het eindsignaal telt, hij moet binnen de 10 minuten na het eindsignaal gevangen zijn. Het vangen en het inhalen van de vis gebeurt vóór de visbak, niet ernaast of erachter. De vis wordt onthaakt in de emmer, de emmer is aldus verplicht. Karper en paling mag men buiten de emmer onthaken. Onthaakte vis wordt eerst in het leefnet geplaatst alvorens de lijn opnieuw in te werpen. De vis wordt met de kop naar beneden in het leefnet geplaatst. Het gebruik van een handdoek of vod om de vis te onthaken is verboden, uitgezonderd bij paling.

•Elk leefnet moet een minimum doormeter van 45 cm hebben.

•Het maximum gewicht per leefnet bedraagt 20 kg, heeft men boven 20 kg wordt er slechts 20 kg geteld. Karper wordt in een afzonderlijk leefnet gezet. Indien karper bij ander vis wordt gezet, wordt het net niet gewogen. Uitzondering hierop is wanneer een karper per ongeluk in het net sprint doch hierbij dient een bestuurslid te worden ingelicht vóór het wegen. Het leefnet mag onder geen enkel beding uit het water worden gehaald, behalve door de weegploeg. Er mag geen vis worden overgezet van het ene in het andere net. Een deelnemer die een snoek of snoekbaars vangt, moet deze laten zien en onmiddellijk terugzetten, hij krijgt hiervoor 1 kg bijgerekend ongeacht de grootte.

•30 minuten vóór het begin van de wedstrijd mag men naar zijn plaats gaan met zijn materiaal, 10 minuten na het einde van de 1ste reeks moet iedereen van de vijver verwijderd zijn. 15 minuten vóór het aanvang van de tweede reeks mag men terug naar zijn plaats gaan.

•Wedstrijdsignalen: 1ste maal 5 minuten vóór aanvang van de reeks, 2de maal vissen en voederen, 3de maal vóór het einde van de eerste reeks, 4de maal bij het einde van de reeks.

•Veteranen boven de 60 jaar en dames mogen ALLEEN geholpen worden voor het scheppen van een karper. Gehandicapten mogen geholpen worden op aanvraag.

•Elke deelnemer staat in voor zijn eigen materiaal. Vóór het wegen moet het materiaal aan de kant worden gelegd teneinde beschadigingen te voorkomen.

•Vissers die betrapt worden op het moedwillig plegen van zwaar bedrog worden onmiddellijk geschorst voor de wedstrijd, leden van de visclub worden desnoods geschrapt van de ledenlijst en hebben geen verhaal.

•Klachten en onregelmatigheden dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de voorzitter of bij diens afwezigheid aan een van de bestuursleden ter plaatse, na de wedstrijd kunnen ze niet meer worden aanvaard. De aanwezige bestuursleden treffen de gepaste maatregel conform het reglement.

•Punten die niet voorzien zijn in het reglement worden door het bestuur bekrachtigd.

•Het bestuur wenst u een aangename en geslaagde visvangst. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen.

 Heidevissers